Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1 november 2018

Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie

J.M. Brittijn – Duyvestein

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een nieuwe EU-verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van deze privacywetgeving is het melden van een Privacy policy verplicht teneinde duidelijkheid te verschaffen hoe uw gegevens en privacy worden beschermd.

Algemeen

Bij Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie vinden wij het belangrijk om zorgvuldig en verantwoord om te gaan met uw persoonsgegevens. In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie is conform de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze praktijk. De wijze waarop wij omgaan met deze gegevens hebben wij vastgelegd binnen ons privacyreglement. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Op die manier weet u zeker dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, vertrouwelijk worden behandeld en niet gedeeld worden tenzij dit noodzakelijk is.
Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens door worden gegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van: patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst of abonnement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (voornaam, initialen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat en huisnummer)
 • Woonplaats (postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID- of paspoortnummer;
 • Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, waarbij een bewaartermijn geldt van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van: Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (voornaam, initialen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat en huisnummer)
 • Woonplaats (postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • AGB-nummer

Uw persoonsgegevens worden door Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van: Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst (ZZP-contract);
 • Salariëring.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst. (ZZP-contract)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (voornaam, initialen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat en huisnummer)
 • Woonplaats (postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID of paspoort
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan: derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de website;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Met genoemde derde partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin uiteraard de nodige afspraken staan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Alleen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden. Daarnaast zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Verstrekking: binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent: uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten omtrent: verwerking persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij hopen dan in een persoonlijk gesprek er samen met u uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Duyvestein Osteopathie & Fysiotherapie
Contactpersoon: J.M. Brittijn – Duyvestein
Adres: Schubertlaan 3
3144 BH Maassluis
Telefoon: 010-7370088 / 0653474388
Email: info@praktijkduyvestein.nl